Board of Directors

President

 • KATSURA Ritsuya

Vice President

 • NAKAMURA Toshiya
 • MIZUSAWA Jiro

Directors

 • ISHIHAMA Hiroki
 • UEDA Mizuyo
 • EHARA Yoshito
 • OKANO Yoshinori
 • KEMMOCHI Satoru
 • SUGIMOTO Masako
 • SUSUKI Futoshi
 • TANIGUCHI Kimitomo
 • NISHIMURA Akira
 • MURATA Tomoyuki
 • MORITA Chiaki

Auditors

 • AKAZAWA Yasushi
 • ITOU Kazuyuki

Adviser

 • TANAKA Osamu
 • SAGARA Jiro
 • SHIGENARI Takeshi

Chief Secretary

 • FUKANO Eiko

Office of RESJA

 • 2-7-20 Sugita, Isogo-ku, Yokohama 235-0033, JAPAN
 • E-mail: international@resja.or.jp
 • Facsimile: +81 45 353 8365